• Sociálne siete

Školská jedáleň

Školské stravovacie zariadenie

Prihlasovanie a vyhlasovanie zo stravy vždy deň vopred do 13,45 hod.,online

Elektronický stravovací systém

Vyhlasovanie zo stravy je možné aj cez mobilný telefón – aplikáciu – strava cz – prihlásenie – č. jedálne 9422

Užívateľ – prihlasovacie meno napíšete meno stravníka bez diakritiky –všetko s malým ako prvé priezvisko s menom spolu , do okienka Heslo – napíšete variabilný symbol stravníka / z poštovej poukážky/

Deň mlieka v MŠ

banánové, jahodové, čučoriedkové mlieko
bruschetta s mozzarellou, biely jogurt s medom a čerstvým ovocím, tvarohová nátierka s kôprom

Dotácia na stravu od 1. mája 2023

O Z N A M!

Od 1. 3.2023 zmena výšky stravného.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 179 / 2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota.

Náklady na nákup potravín v 2. finančnom pásme

Výška stravného poplatku:

Deti MŠ: 1,90,-€ / desiata 0,45,-€, obed 1,10,-€, olovrant 0,35,-€ / 4,-€ RN paušálne

Dieťa HN: 0,60,-€ / deň + 4,-€ RN paušálne

Dieťa predškolák poberajúci dotáciu na stravu: 0,50,-€ / deň + 4,-€ RN

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné deň vopred do 13,45 hod. V prípade choroby môže v prvý deň zákonný zástupca obed odobrať do obedára. Za neodobratú, včas nevyhlásenú stravu nezodpovedáme, neposkytujeme náhradu.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič vyplní prihlášku na stravovanie.

tel. číslo 0911 363 206

Platba za stravné sa uhrádza vopred a to do 25-eho v mesiaci

Číslo účtu: IBAN SK93 0200 0000 0000 0043 7392   SUBASKBX

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa – usmernenie.

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka vás informujeme: dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,40 € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne v MŠ odobralo stravu.

Zákonný zástupca je zodpovedný za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy!

Upozorňujeme, že ak dieťa nebude prítomné na vzdelávaní v MŠ a nebolo odhlásené zo stravy, dotáciu si zariadenie školského stravovania nemôže uplatniť. v tom prípade zákonný zástupca hradí celkovú sumu za stravu na deň čo je 1,90 €!

 

Zmluvy

Svetový deň mlieka

Mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologický významný obsah, mimoriadne nutričné hodnoty a inšpirovať ľudí, aby mlieko zaradili do každennej súčasti života. Pri príležitosti svetového dňa mlieka 16. mája 2023 naši škôlkári ochutnali rôzne mliečne výrobky, ktoré im pripravili kuchári zo školskej jedálne.

Občerstvenie pre nových škôlkárov

Svetový deň zdravej výživy

Ovocná desiata

Zdravá desiata

Svetový deň mlieka 2019