• Sociálne siete

Školská jedáleň

Školské stravovacie zariadenie

VZN mesta Rimavská Sobota č. 147/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota.

Zmena bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva č. 124/2019 zo dňa 4.7.2019 a nadobudla účinnosť 1.9.2019

Náklady na nákup potravín v 2. finančnom pásme

Hodnota stravného poplatku:

Deti MŠ: 1,45,-€ / desiata 0,36,-€, obed 0,85,-€, olovrant 0,24,-€ /3 ,-€ režijné náklady – PAUŠÁLNE 

Dieťa v hmotnej núdzi: 0,25,-€ / deň + 3,-€ režijné náklady – PAUŠÁLNE

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné deň vopred do 13,45 hod. V prípade choroby môže v prvý deň zákonný zástupca obed odobrať do obedára. Za neodobratú, včas nevyhlásenú stravu nezodpovedáme, neposkytujeme náhradu.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič vyplní prihlášku na stravovanie.

tel. číslo 0911 363 206

Platba za stravné sa uhrádza vopred a to do 25-eho v mesiaci

 

Číslo účtu: IBAN SK93 0200 0000 0000 0043 7392   SUBASKBX

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa – usmernenie.

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka účinného od 1.1.2019 vás informujeme: dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,20 € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne v MŠ odobralo stravu.

Zákonný zástupca je zodpovedný za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy!

Upozorňujeme, že ak dieťa nebude prítomné na vzdelávaní v MŠ a nebolo odhlásené zo stravy, dotáciu si zariadenie školského stravovania nemôže uplatniť. v tom prípade zákonný zástupca hradí celkovú sumu za stravu na deň čo je 1,45 €!

 

Od 1.9.2019 platí nové VZN!

VZN č.147/2019 

 VZN č. 108/2018

Rozhodnutie o prijatí do MŠ 2020/2021

Zmluvy

Čestné prehlásenie 2019-2020

Čestné prehlásenie šk. ovocie 2019-2020

Diétne stravovanie

Oznam pre rodičov ! COVID – 19

V prípade choroby dieťaťa má nárok v prvý deň na odobratie stravy. Výdaj stravy je možný výhradne do jednorazových obalov ( zabezpečí ŠJ ) v čase od 12,30 hod. do 12,45hod. Zákonný zástupca  má zákaz vstupu  do výrobných priestorov kuchyne, používa rúško, dodržiava odstup 2 m odstup. Zaklope na okno kuchyne a zamestnanec mu vynesie stravu pred kuchyňu.
 

Svetový deň zdravej výživy október 2019

Ovocná desiata

Zdravá desiata

Čerstvá ovocná šťava

Malé občerstvenie pre budúcich škôlkarov

Svetový deň mlieka 2019 – malé občerstvenie pre naše deti

j