• Sociálne siete

Školská jedáleň

Malá ochutnávka zo včerajšieho obeda

IMG_20220912_112353
IMG_20220912_112402

Školské stravovacie zariadenie

O Z N A M!

Od 1. 6.2022 zmena výšky stravného.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 175 / 2022 ktorým sa menia a dopĺňajú Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rimavská Sobota č. 158 / 2020 a č. 163 / 2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota.

Náklady na nákup potravín v 3. finančnom pásme

Výška stravného poplatku:

Deti MŠ: 1,54,-€ / desiata 0,38,-€, obed 0,90,-€, olovrant 0,26,-€ / 3,-€ RN paušálne

Dieťa HN: 0,24,-€ / deň + 3,-€ RN paušálne

Dieťa predškolák poberajúci dotáciu na stravu: 0,24,-€ / deň + 3,-€ RN

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné deň vopred do 13,45 hod. V prípade choroby môže v prvý deň zákonný zástupca obed odobrať do obedára. Za neodobratú, včas nevyhlásenú stravu nezodpovedáme, neposkytujeme náhradu.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič vyplní prihlášku na stravovanie.

tel. číslo 0911 363 206

Platba za stravné sa uhrádza vopred a to do 25-eho v mesiaci

Číslo účtu: IBAN SK93 0200 0000 0000 0043 7392   SUBASKBX

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa – usmernenie.

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka vás informujeme: dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,30 € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne v MŠ odobralo stravu.

Zákonný zástupca je zodpovedný za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy!

Upozorňujeme, že ak dieťa nebude prítomné na vzdelávaní v MŠ a nebolo odhlásené zo stravy, dotáciu si zariadenie školského stravovania nemôže uplatniť. v tom prípade zákonný zástupca hradí celkovú sumu za stravu na deň čo je 1,54 €!

 

Zmluvy

Diétne stravovanie

Oznam pre rodičov ! COVID – 19

V prípade choroby dieťaťa má nárok v prvý deň na odobratie stravy. Výdaj stravy je možný výhradne do jednorazových obalov ( zabezpečí ŠJ ) v čase od 12,30 hod. do 12,45hod. Zákonný zástupca  má zákaz vstupu  do výrobných priestorov kuchyne, používa rúško, dodržiava odstup 2 m odstup. Zaklope na okno kuchyne a zamestnanec mu vynesie stravu pred kuchyňu.
 

Svetový deň zdravej výživy október 2019

Ovocná desiata

Zdravá desiata

Čerstvá ovocná šťava

Malé občerstvenie pre budúcich škôlkarov

Svetový deň mlieka 2019 – malé občerstvenie pre naše deti

j