Školská jedáleň

Školská jedáleň

Školské stravovacie zariadenie

VZN mesta Rimavská Sobota č. 108/2012 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rimavská Sobota.

Zmena bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva č. 25/2018 zo dňa 28.3.2018 a nadobudla účinnosť 1.5.2018

Náklady na nákup potravín v 4. finančnom pásme

Hodnota stravného poplatku:

Deti MŠ: 1,27,-€ / desiata 0,30,-€, obed 0,72,-€, olovrant 0,25,-€ / 2,-€ režijné náklady – PAUŠÁLNE 

Dieťa v hmotnej núdzi: 0,27,-€ / deň + 2,-€ režijné náklady – PAUŠÁLNE

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné deň vopred do 14,00 hod. V prípade choroby môže v prvý deň zákonný zástupca obed odobrať do obedára. Za neodobratú, včas nevyhlásenú stravu nezodpovedáme, neposkytujeme náhradu.

Pri nástupe dieťaťa do MŠ rodič vyplní prihlášku na stravovanie.

tel. číslo 0911 363 206

Platba za stravné sa uhrádza vopred a to do 25-eho v mesiaci

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa – usmernenie.

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiaka účinného od 1.1.2019 vás informujeme: dotácia na stravovanie sa poskytuje vo výške 1,20 € na dieťa za každý stravovací deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vzdelávacieho procesu v materskej škole a súčasne v MŠ odobralo stravu.

Zákonný zástupca je zodpovedný za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy!

Upozorňujeme, že ak dieťa nebude prítomné na vzdelávaní v MŠ a nebolo odhlásené zo stravy, dotáciu si zariadenie školského stravovania nemôže uplatniť. v tom prípade zákonný zástupca hradí celkovú sumu za stravu na deň čo je 1,27 €!

  

VZN č. 108/2018

Rozhodnutie o prijatí stravníkov na stravu na školský rok 2018/2019

Rozhodnutie

 

Zmluvy

Školské ovocie 2018 – 2019

Školské mlieko 2018 – 2019

 

 

 

Jedálny lístok

 

 

Apríl

 

 

JEDÁLNY LÍSTOK 16. TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 17. TÝŽ.

Máj

JEDÁLNY LÍSTOK 18. TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 19. TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 20. TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 21. TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 22. TÝŽ.

Jún

JEDÁLNY LÍSTOK 23. TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 24. TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 25. TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 26. TÝŽ.

 

Svetový deň zdravej výživy 2017

Ovocná desiata

 

 

Zdravá desiata

Čerstvá ovocná šťava

Malé občerstvenie pre budúcich škôlkarov

Svetový deň mlieka 2019 – malé občerstvenie pre naše deti