• Sociálne siete

Podmienky prijatia

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať

dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku.

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Podľa § 59 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole prednostne prijímajú:

–  deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

–  deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti ktoré dovŕšia

4 roky do 31. augusta príslušného kalendárneho roka.

Podľa § 59b ods. 2 školského zákona, ak ide o dieťa, ktoré má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie (dieťa ktoré dovŕši 4 roky veku do 31. augusta príslušného

kalendárneho roka vrátane), zákonný zástupca podáva žiadosť o prijatie dieťaťa do spádovej

materskej školy podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.

Ak spádová materská škola nebude mať kapacitné možnosti na prijatie dieťaťa, riaditeľ

spádovej materskej školy vydá rozhodnutie o neprijatí a oznámi neprijatie takéhoto dieťaťa

zriaďovateľovi materskej školy. Následne zriaďovateľ vykoná všetky potrebné úkony, aby dieťa na predprimárne vzdelávanie prijal riaditeľ akejkoľvek materskej školy, ktorej je

zriaďovateľom. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v spádovej materskej škole sa považuje za žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorej zriaďovateľom mesto.

1) Termín prijímania

Žiadosti rodiča o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy  na príslušný školský rok sa podávajú  od 1. mája do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Konkrétny termín (konkrétne dni, prípadne aj časové rozpätie v rámci jednotlivých dní)

a miesto podávania žiadostí určí a zverejní riaditeľ materskej školy po dohode

so zriaďovateľom na budove materskej školy alebo na inom verejne dostupnom mieste,

vrátane webového sídla materskej školy, ak ho má materská škola zriadené.

Riaditeľ materskej školy spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí zverejní aj podmienky a ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy.

2) Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy

Materská škola má vypracovanú  žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

na formulári, ktorý môže sprístupniť zákonným zástupcom v písomnej forme alebo

elektronickej forme.

3) Počet podaných žiadostí

Počet podaných žiadostí nie je obmedzený.

4) Podávanie žiadostí

Rodič môže podať žiadosť:

– osobne,

– poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

– e-mailom alebo odoslaním naskenovaného podpísaného tlačiva prostredníctvom e-mailu.

Rodič môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:

  1. a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
  2. b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým

podpisom.

Dôležité

– Podľa § 144a školského zákona účinného od 1. januára 2022 na podaniach týkajúcich sa

výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, sa

vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa.

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

– jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv

a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený

výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak

spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania

uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon

neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou

rozhodnutia súdu),

– jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania

uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon

neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného

lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať) alebo vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa.

– Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca

a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľovi školy

5) Deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné

Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka, je

predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá

jeden školský rok.

6) Spádová materská škola

Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Spádovými materskými školami sú len materské školy zriadené mestom.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy o prijatí do materskej školy, do ktorej ho hlási zákonný zástupca.

7) Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej

školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej

škole na základe:

– písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,

– písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast

– informovaného súhlasu zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými

zástupcami, ak nejde o zástupcu zariadenia).

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ

materskej školy vydá po:

– predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,

–  písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast

–  informovaného súhlasu zákonného zástupcu

Ak zákonný zástupca ani po výzve riaditeľa materskej školy nepredloží všetky tri doklady,

alebo jeden bude nesúhlasný, riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o nepokračovaní

plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

.8) Rozhodnutie riaditeľa materskej školy

Riaditeľ materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

od 1. septembra príslušného školského roka najneskôr do 30. júna kalendárneho roka,

ktorým sa príslušný školský rok začína.

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Čo potrebuje dieťa  do MŠ ?

  • Prezuvky (papuče),  náhradné oblečenie ;
  • Úbor na cvičenie (tričko, krátke nohavice, ponožky) ;
  • Hygienické potreby : 4ks toaletného papiera, 10ks (balíčkov) hygienických vreckoviek, 1ks tekuté mydlo, 1balík vlhčených utierok.