• Sociálne siete

Podmienky prijatia

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môžete prevziať u riaditeľky, alebo zástupkyni materskej školy v priebehu mesiaca marec a apríl. Môžete si ho stiahnuť aj na domovskej stránke našej internetovej stránky. Miesto a termín podania žiadosti pre nasledujúci  školský rok zverejní riaditeľ po dohode so zriaďovateľom na budove MŠ, internetovej stránke a iných dostupných miestach v meste Rim. Sobota. Spravidla je to v čase od 30.apríla do 31. mája príslušného kalendárneho roka. Deň otvorených dverí bude v mesiaci máj.

Kritéria prijatia detí do materskej školy

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu, vo veku spravidla od troch rokov do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.  Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca riaditeľovi materskej školy. Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky.
Deti sa do materskej školy prijímajú počas roka priebežne, podľa voľnej kapacity alebo na začiatku školského roka na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.
Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky dieťaťa, predloží rodič riaditeľovi najneskôr do 15 apríla.

Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, riaditeľ prednostne prijíma všetky deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku.

V prípade prijímania detí k začiatku školského roka riaditeľ vydá rozhodnutie spravidla do.

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa. Ak sa dieťa zadaptuje v materskej škole, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase. Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní so zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na dohodnutý čas.

Čo potrebuje dieťa  do MŠ ?

  • Prezuvky (papuče),  náhradné oblečenie ;
  • Úbor na cvičenie (tričko, krátke nohavice, ponožky) ;
  • Hygienické potreby : 4ks toaletného papiera, 10ks (balíčkov) hygienických vreckoviek, 1ks tekuté mydlo, 1balík vlhčených utierok.