Školská jedáleň

Školská jedáleň

Školské stravovacie zariadenie

 

Stravník hradí náklady na stravovanie mesačne vopred vždy do 25. na nasledujúci mesiac.Napr. január sa platí najneskôr do 25. decembra.

Hodnota stravného poplatku:

Deti MŠ: 1,29,-€ / desiata 0,28,-€, obed 0,68,-€, olovrant 0,23,-€ / 0,10,-€ režijné náklady

Dieťa v hmotnej núdzi: 0,29,-€

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné deň vopred do 14,00 hod. V prípade choroby môže v prvý deň zák. zástupca obed odobrať do obedára. Za neodobratú, včas nevyhlásenú stravu nezodpovedáme, neposkytujeme náhradu.

Na základe VZN č. 108/2012 mesta Rimavská Sobota o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 1.5.2012 ustanovuje režijne náklady na stravovanie detí vo výške 0,10,-€

tel. číslo 0911 363 206

 

 

 

Február

JEDÁLNY LÍSTOK 8.TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 9.TÝŽ.

Marec

JEDÁLNY LÍSTOK 10.TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 11.TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 12.TÝŽ.

Zmluvy

Školské_ovocie

Školské_mlieko

 

 

Svetový deň zdravej výživy 2017