Školská jedáleň

Školská jedáleň

Školské stravovacie zariadenie

 

Stravník hradí náklady na stravovanie mesačne vopred vždy do 25. na nasledujúci mesiac.Napr. január sa platí najneskôr do 25. decembra.

Hodnota stravného poplatku:

Deti MŠ: 1,29,-€ / desiata 0,28,-€, obed 0,68,-€, olovrant 0,23,-€ / 0,10,-€ režijné náklady

Dieťa v hmotnej núdzi: 0,29,-€

Odhlásiť alebo prihlásiť na stravu je možné deň vopred do 14,00 hod. V prípade choroby môže v prvý deň zák. zástupca obed odobrať do obedára. Za neodobratú, včas nevyhlásenú stravu nezodpovedáme, neposkytujeme náhradu.

Na základe VZN č. 108/2012 mesta Rimavská Sobota o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta od 1.5.2012 ustanovuje režijne náklady na stravovanie detí vo výške 0,10,-€

tel. číslo 0911 363 206

 

Pozor zmena stravného od 1.5.2018

Deti MŠ 4.pásmo: 1,27,-€ / desiata 0,30,-€, obed 0,72,-€, olovrant 0,25,-€ / 2,00,-€ režijné náklady – paušálne

Deti v hmotnej núdzi: 0,27,- € / deň + 2,00,-€ režijné náklady – paušálne

 

VZN č. 108/2018

Jún

JEDÁLNY LÍSTOK 24.TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 25.TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 26.TÝŽ.

Júl

JEDÍLNY LÍSTOK 27.TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 29.TÝŽ.

JEDÁLNY LÍSTOK 30.TÝŽ.

Zmluvy

Školské_ovocie

Školské_mlieko

 

 

Svetový deň zdravej výživy 2017

Ovocná desiata