Naša škola

  • Sociálne siete

Naša škola

 

Dôležitý oznam:

Dochádzka detí do MŠ od 11.01.2021 –  príkaz-riaditeľky

Zákonný zástupca dieťaťa:

-predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti vyhlásenie

-pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom  školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby vyhlásenie návštevníka školy. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a zákonného zástupcu žiaka.

Charakteristika Materskej školy:
Nachádza sa na ulici Rožňavskej v Rimavskej Sobote, v tesnej blízkosti ZŠ P. K. Hostinského, kde naše deti aj nastupujú povinnú školskú dochádzku, už v predškolskom veku sa zoznamujú s priestormi a kolektívom ZŠ. Je súčasťou sídliska, ktorého obyvateľstvo využíva služby od 1. 12. 1969 – sme 1. materská škola pavilónového typu. Ďalšími lokalitami, z ktorých detí navštevujú MŠ sú Ul. Družstevná, Školská, Nová, Tržná, Mládeže a iné. Mnoho detí chodí do MŠ aj z okolitých obcí, pretože budova školy je umiestnená najbližšie k vlakovej a autobusovej stanici. Veľkou výhodou je aj to, že MŠ je vzdialenejšia od rušných dopravných komunikácii. Budova je typizovaná, nachádza sa v nej 5 tried: Včielky, Motýliky, Lienky, Stonožky, Slniečka. Interiér školy je vybavený množstvom pomôcok a hračiek.
Pracuje tu 11 pedagogických a 10 prevádzkových pracovníkov. Prevádzka MŠ je od 6,45 do 16,30hod.
Pobyt detí vonku sa uskutočňuje v relatívne čistom prostredí. Okolie a školský dvor je obrastený zeleňou, stromami, kríkmi, kvetinové záhony skrášľujú dvor, čo spĺňa zdravotné a estetické požiadavky. Priestranný dvor je rozdelený tak, že každá trieda má svoj dvor, čo umožňuje lepšiu orientáciu detí. V zadnej časti sa nachádza dopravné ihrisko a kopec na zimné športy.
Spoločne vytvárame také podmienky v MŠ, aby pobyt v nej bol čo najpríjemnejší pre deti i nás. Tvorivá práca učiteliek je založená na neustálej spätnej väzbe, na tom ako ju deti vnímajú, ako sa mení dynamika citov a vzťah