• Sociálne siete

COVID 19

Oznam:

Od pondelka 8.2.2021 je MŠ opäť v plnej prevádzke.  Zároveň je nutné   priniesť alebo vyplniť v MŠ 2x tlačivo uvedené nižšie a kópiu negatívneho testu, nie staršieho ako 7 dní. Ďakujeme za pochopenie. V prípadne, že príde, alebo odíde z MŠ dieťa s inou osobou, uvedenou na splnomocnení, je potrebné aby sa aj táto osoba  preukázala kópiou negatívneho testu, ktorý nám v MŠ odovzdá. 

8.2.Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti_rodič

8.2.súhlas-rodič


PRÍKAZ primátora – 1-2021

Rozhodnutie ministra z 8.1


Zákonný zástupca dieťaťa:

-predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti vyhlásenie
-pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom  školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby vyhlásenie návštevníka školy. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a zákonného zástupcu žiaka.